recepsion

LoGO6

[01 เม.ย. 62] - ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 รอบที่ 1
[03 ต.ค. 61] - ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบที่ 2
[24 ส.ค. 61] - ประกาศ "เรื่องการทำลายเวชระเบียน"
[17 ส.ค. 61] - ประชาสัมพันธ์ตารางการตรวจของแพทย์
[20 มี.ค. 61] - ขออนุญาตนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความขัดแย้งด้วยวิธีเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยสันติวิธี
[20 มี.ค. 61] - ขออนุญาตนำสรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลละหานทราย ปีงบประมาณ 2560-2561
[20 มี.ค. 61] - ขออนุญาตนำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
[14 มี.ค. 61] - ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
[20 ธ.ค. 60] - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน จำนวน 2 อัตรา
[13 ธ.ค. 60] - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน จำนวน 2 อัตรา 

readall th

--------------------------------------------------------------------------------

price

11075 20130515p1

[09 ส.ค. 62] - จัดซื้อทรายเคลือบสารที่มีฟอส 1% ชนิดซอง
[19 ก.ค. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ
[01 ก.ค. 62] - 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ
[20 มิ.ย. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 14 รายการ
[20 มิ.ย. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ
[12 มิ.ย. 62] - 
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายให้บริการผู้ป่วย
[12 มิ.ย. 62] - 
ประกาศราคากลางจัดจ้างติดตั้งระบบห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
[12 มิ.ย. 62] - 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ
[04 มิ.ย. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ
[28 พ.ค. 62] - ประกาศราคากลางซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔
[16 พ.ค. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา RABIES VACCINE

[02 พ.ค. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ
[24 เม.ย. 62] - ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
[19 เม.ย. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ
[02 เม.ย. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
[01 เม.ย. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 14 รายการ
[27 มี.ค. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา RABIES VACCINE
[20 มี.ค. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 16 รายการ

[20 มี.ค. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ
[20 มี.ค. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ
[04 มี.ค. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ
[22 ก.พ. 62] - 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
[20 ก.พ. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
[12 ก.พ. 62] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์-กล้องถ่ายภาพตอประสาทตาดิจิตอล
[04 ก.พ. 62] - 
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
[29 ม.ค. 62] - 
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
[25 ม.ค. 62] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
[22 ม.ค. 62] - 
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
[16 ม.ค. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ
[15 ม.ค. 62] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 15 รายการ
[10 ม.ค. 62] - 
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
[28 ธ.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ
[27 ธ.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ
[25 ธ.ค. 61] - ประกาศราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
[25 ธ.ค. 61] - รายการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[25 ธ.ค. 61] - แจ้งให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
[25 ธ.ค. 61] - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[24 ธ.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
[03 ธ.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ
[16 พ.ย. 61] - ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
[16 พ.ย. 61] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ปีงบประมาณ 2562

[16 พ.ย. 61] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด 20% ปีงบประมาณ 2562
[16 พ.ย. 61] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับเขต 10% ปีงบประมาณ 2562
[07 พ.ย. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ
[10 ต.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ
 

readall th

Doctor

              ผอ

                นายแพทย์พิเชษฐ  พืดขุนทด
            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละหานทราย

Title
web

Tel

Face

DOC1

Untitled 1

DOC2

 

VDO กิจกรรม

VDO กิจกรรม

VDO กิจกรรม